跳至內容

Tṳ̆-lò̤-gī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Jurassic dêng-hióng lì gì)

Jurassic, iâ hô̤ lā̤ tṳ̆-lò̤-gī hĕ̤k-ciā ciŏ-lò̤-gī, sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 201.3 gáu 145 báh-uâng nièng cĭ sèng.