Káh-dièu-bŏng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Káh-dièu-bŏng (客佻幫) iâ hô̤ lā̤ bèng-iū (朋友), sê cī mò̤ chĭng-chék guăng-hiê, dáng-sê guăng-hiê mâ̤ ngài gì nè̤ng; hĕ̤k-ciā gōng, sê iā sèu káh-dièu diŏh siŏh dŏi gì nè̤ng.