Káng-chĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Káng-chĭng (看親) sê siâ-gău uăk-dông, gó-muôi dó̤i-chuông gì nàng-gái nṳ̄-gái, iù chĭng-chék, bèng-iū hĕ̤k-chiā muòi-ìng (媒人) gái-siêu, giéng-miêng gău-liù, lì diâng-giâ luông-ái (戀愛) hĕ̤k-chiā huŏng-ĭng guăng-hié。