Ké̤ṳk-siăh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ké̤ṳk-siăh

Ké̤ṳk-siăh(乞食, sĭk-cié tĕ̤k ké̤ṳk-siĕh), sê cī găk gă̤-dŏng hióng nè̤ng tō̤ buông tō̤ cièng gì nè̤ng. Cī siŏh dêng nè̤ng ô gì sĭng-tā̤ hĕ̤k-ciā sĭng-lī ô mò̤-bâng, gó-chṳ̄ tō̤ mâ̤ diŏh gĕ̤ng-cáuk; gó ô gì sê mâ̤ siōng kó̤ gĕ̤ng-cáuk , dĕk-lìng-é găk gă̤-dŏng có̤ ké̤ṳk-siăh.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng ké̤ṳk-siăh ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.