跳至內容

Kă-giù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kă-giù

Kă-giù (骹球) sê siŏh cṳ̄ng tā̤-ṳ̆k ông-dông gì sêng-âu sāi gì giù, sāi ték.

Biĕu-cūng gì kă-giù bī-suói héng lâng dôi gáuk puái 10 ciáh giù-uòng gâe̤ng 1 ciáh siū-muòng-uòng, dŭ-liāng lā̤ 11 nè̤ng, găk dĭk-sé-gáe̤k-hìng (直四角形) gì chāu-dê giù-diòng lā̤ dó̤i-dê, céng-gŭng. Bī-suói mŭk-dék sê cêng-lĭk-liông ké̤ṳk kă-giù siâ diē dó̤i-huŏng gì giù-muòng diē-sié, mūi siâ diē 1 giù cêu ô nièng-ài dáik gáu 1 hông, diŏh bī-suói uòng-sìng hâiu, dáik-hông sâ̤ gì hṳ̄ siŏh dôi â̤ iàng kó̤. Ṳ̀-guō diŏh bī-suói giĕ-dêng sì-găng nô̤i dáik-hông dè̤ng-iông, cêu ô bék-iéu káng bī-suói giĕ-gáh gì giĕ-dêng, â̤ sāi tiŭ-chiĕng, cĕng-gă sì-găng gái gié-sṳ̆k bī-suói hĕ̤k-ciā hô-siâ-diēng-giù (互射點球) dēng iông-sék bī-suói buŏng gèng-giâ. Kă-giù bī-suói dṳ̆ng dṳ̀ kó̤ siū-muòng-uòng ô nièng-ài găk cê-giă huŏng géng-kṳ̆ lā̤ lê-ê̤ṳng chiū-buô ciék-ché̤ṳk kă-giù nguôi, giù-diòng lā̤ mūi siŏh ciáh giù-uòng nâ ô nièng-ài lê-ê̤ṳng chiū ī-nguôi gì sĭng-tā̤ gì-tă buô-ôi kóng-cié kă-giù (chók-gié nguôi gì giù liê-nguôi).

Bī-suói giĕ-cáik[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bī-suói diòng-dê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

1. Diòng-dê miêng-cék: bī-suói diòng-dê diŏh săng dĭk-sé-gáe̤k-hìng gì, dòng-dô ng-sāi dŏ̤ ṳ̀ 120 mī hĕ̤k-ciā ciēu ṳ̀ 90 mī, kuăng-dô ng-sāi dŏ̤ ṳ̀ 90 mī hĕ̤k-ciā ciēu ṳ̀ 45 mī. diŏh gáuk-cṳ̄ng cìng-huóng giâ, dòng-dô bék-sṳ̆ chiĕu guó kuăng-dô.

2. Uâ-siáng : bī-suói diòng-dê diŏh uâ chók siáng-dèu, siáng kuăng ng-sāi chiĕu guó 12 lī-mī. Diòng-dê dĕng-dŏng uâ siŏh dèu siáng, hô̤ lā̤ dṳ̆ng-siáng. Diòng-dê dṳ̆ng-iŏng diŏh có̤ siŏh bĭh uòng-sĭng, uâ siŏh bĭh buáng-géng sê 9.15 mī gì ièng-kuàng, hô̤ lā̤ dṳ̆ng-kuàng.

3. Giù-muòng kṳ̆: diŏh diòng-dê lâng bĕng liê giù-muòng diē-sié 5.50 mī gì giù-muòng siáng lā̤, gáuk uâ siŏh dèu dòng 5.50 mī gâe̤ng giù-muòng siáng sùi-dĭk gì siáng, siŏh bĕng gâe̤ng giù-muòng siáng siŏng ciék, gó siŏh bĕng uâ siŏh dèu lièng-ciék siáng gâe̤ng giù-muòng siáng bìng-hèng, ciá gūi dèu huâng-ùi nô̤i hô̤ lā̤ giù-muòng kṳ̆.

4. Huăk-giù kṳ̆: diŏh diòng-dê lâng bĕng liê giù-muòng diē-sié 16.50 mī gì giù-muòng siáng lā̤, cī 3 dèu siáng gâe̤ng giù-muòng siáng huâng-ùi nô̤i gì dê-kṳ̆ hô̤ lā̤ huăk-giù kṳ̆.

5. Gáe̤k-giù kṳ̆: héng biĕng-siáng gâe̤ng giù-muòng siáng gău-chă diēng ôi uòng-sĭng, héng 1 mī ôi buáng-géng, hióng diòng-dê lā̤ gáuk uâ siŏh dâung 1/4 gì uòng-hù, ciá hù nô̤i dê-kṳ̆ hô̤ lā̤ gáe̤k-giù kṳ̆.

6. Giù-muòng: giù-muòng diŏh găk mūi siŏh dèu giù-muòng-siáng gì dṳ̆ng-iŏng, héng lâng dèu siŏng-gê̤ṳ 7.32 mī, gâe̤ng liê diê-dău 2.44 mī gì cūi-bìng huàng-mŭk lièng-ciék cū-sìng.