Kēu-dáe̤k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kēu-dáe̤k sê dái diŏh chói gâe̤ng buô-ôi, guó-lê̤ṳ diē-chók chói gâe̤ng pé gì kŭng-ké, ī dăk gáu cū-dâung iū-hâi ké-tā̤, ké-ê, buŏi-lāng diē-chók chói gâe̤ng pé gì nó̤h.