Lâung-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lâung-gŏ̤

Lâung-gŏ̤ (卵糕) sê siŏh cṳ̄ng sāi lâung (卵) gâe̤ng miêng-hūng (麵粉), gă tòng (糖) gâe̤ng (油) có̤ gì gŏ̤. Ék-buăng lì gōng kēu-ê (口味) â diĕng.