Lâung-gŏ̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Lâung-gŏ̤

Lâung-gŏ̤(卵糕) sê siŏh cṳ̄ng sāi lâung(卵) gâe̤ng miêng-hūng(麵粉), gă tòng(糖) gâe̤ng (油) có̤ gì gŏ̤. Ék-buăng lì gōng kēu-êi(口味) â diĕng.