跳至內容

Lò̤-mā Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sèng 44 nièng gì Lò̤-mā Gê̤ṳng-huò-guók

Lò̤-mā Gê̤ṳng-huò-guók (Lá-dĭng-ngṳ̄: Res publica Romana), ciáng-sék guók-hô̤ hô̤ lā̤ Nguòng-lō̤-iêng gâe̤ng Lò̤-mā Ìng-mìng (Lá-dĭng-ngṳ̄: Senatus populusque Romanus), sê Gū Lò̤-mā lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók, siū-dŭ diŏh Lò̤-mā. Sèng 27 nièng, ké̤ṳk Lò̤-mā Dá̤-guók chṳ̄-dâi.