Mìng-ciō-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mìng-ciō-dōng kō̤-nèng cī:

  1. Mìng-ciō-dōng (Mī-guók)
  2. Mìng-ciō-dōng (Hiŏng-gē̤ng)
  3. Mìng-ciō-dōng (Nĭk-buōng)


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.