Microsoft Windows

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Microsoft WindowsMī-guók Mì-niōng gŭng-sĭ huák-mìng gì siŏh cṳ̄ng chŏ̤-cáuk-hiê-tūng (iâ hô̤ lā̤ cáuk-ngiĕk-hiê-tūng).