Nê-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nê-gŏ̤ (二哥), cêu-sê có̤ dê̤ṳng-gái gì, nâ bók-guó sê mâ̤ ciáng-giĕ gì hĕ̤k-chiā mâ̤ hăk-huák (合法) gì. Nê-gŏ̤ â̤ diŏh hăk-huák gì siĕu-siù (銷售) gṳ̀-dô̤ ī-nguôi có̤ mā̤-mâ̤, sêng-cé lūng-duáng (壟斷), cūng-kuāng kó̤ téng cièng: pī-ê̤ṳ gōng chiōng-gáiu huōi-chiă-piéu gái mâ̤, hĕ̤k-chiă diŏh ngṳ̀ng-hòng ngiê-dāu gâe̤ng nè̤ng báuk ngôi-bê (外幣).