Ngṳ̆k-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngṳ̆k-sê̤ṳ (玉樹) hĕ̤k-ciā Nguŏh-chéu, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Ngṳ̆k-sê̤ṳ Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ (玉樹藏族自治州), sê Dṳ̆ng-guók Chĭng-hāi-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.