Niēng-sáik-tā̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Niēng-sáik-tā̤

Niēng-sáik-tā̤ (染色體) sê cĭng-hŏk sĕng-ŭk dĕk-iū gì giék-gáiu, ciō-iéu iù Tuák-iōng Hŏk-tòng Hŏk-sŏng (DNA) gâe̤ng lâung-băh-cék cū-siàng. Niēng-sáik-tā̤ gâe̤ng gĭ-ĭng ô iā sâ̤ guăng-hiê.

Ciáng-siòng gì ìng-lôi ô 24 dó̤i niēng-sáik-tā̤.