Person Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Person Gông
—  Gông  —
Person County, North Carolina
Person Gông gì ôi-dé
Person Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.personcounty.net

Person Gông (Ĭng-ngṳ̄: Person County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.