跳至內容

Chāu-mŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Plantae dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáuk cṳ̄ng sĭk-ŭk

Sĭk-ŭk (植物), iâ hô̤ chāu-mŭk (草木), sê siŏh cṳ̄ng sĕng-ŭk gì cuō-iéu hìng-tái, bău-guák huă, chāu, chéu ciŏng-uâng dŭ sê sĭk-ŭk gì siŏh cṳ̄ng. Ék-buăng lì gōng sĭk-ŭk â̤ tŭng-guó iòng-guŏng hĕ̤k-ciā gì-tă sĕng-ŭk hŭ-uái mì-tì cê-gă gì sĕng-uăk.