跳至內容

Sé-guók ăng-ciòng dó̤i-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sé-guók ăng-ciòng dó̤i-uâ
Sé-guók ăng-ciòng dó̤i-uâ

Sé-gáe̤k ăng-ciòng dó̤i-uâ (Quadrilateral Security Dialogue, QSD), sê Mī-guók, Nĭk-buōng, Ó̤-ciŭ, Éng-dô cĭ-găng gì hĭ-céng-sék lâung-dàng.