Só̤h-miêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Só̤h-miêng (索麵), iâ hô̤ lā̤ chiék-miêng hĕ̤k-ciā siáng-miêng (線麵), sê Hók-ciŭ gâe̤ng Nìng-dáik gì siŏh cṳ̄ng siēu-siăh.

Có̤-huák[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Só̤h-miêng kĕk miêng-hūng có̤ nguòng-lâiu, gă diē sièng, huăng-sṳ̀-hūng, dēng dēng gì dièu-lâiu, sāi chiū-gĕ̤ng bĕk siàng.

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Só̤h-miêng ĭng-ôi dòng, ê̤ṳ-é nè̤ng dòng miâng, gó-chṳ̄ iâ hô̤ lā̤ dòng-sêu-miêng (長壽麵). Diŏh Mìng-dĕ̤ng, nâ sê guók sĕng-nĭk, có̤ cáik hĕ̤k-ciā chió lā̤ nè̤ng téng ngiê-dău giàng diōng lì, dŭ diŏh siăh só̤h-miêng, găk miêng diē-sié gă lâng lăk giĕ-lâung, hô̤ lā̤ tái-bìng-miêng (太平麵). Giék-huŏng diâng-chĭng gì sèng-âu, nàng-gái iâ diŏh sáe̤ng ké̤ṳk nṳ̄-gái chió lā̤ ciā miêng, hô̤ lā̤ hī-miêng (喜麵).