Sók-lŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sók-lŭk (速率) sê ŭk-lī diē-sié gì gĭ-buōng kái-niêng, biēu-sê nó̤h giàng gì ká̤ gâe̤ng mâing. Ĭ sê siŏh ciáh biĕu-liông, ô duâi nâung, mò̤ huŏng-hióng.