Sóng-mìng lī-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sóng-mìng lī-hŏk (宋明理學), cêu-sê Sóng-dièu gáu Mìng-dièuṲ̀-hŏk (儒學). Cṳ̆-iòng sê Ṳ̀-hŏk, iâ hŏk-sĭk lāu Dô̤-gă, Hŭk-gă gì Sṳ̆-siōng.