跳至內容

Sĕk-cê-gá

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sĕk-cê-gá

Sĕk-cê-gá (十字架) sê Gĭ-dók-gáu diē-sié gì siŏh cṳ̄ng séng-ŭk gâe̤ng ciō-iéu gì biĕu-cé.

Sĕk-cê-gá có̤i cā sê Lò̤-mā Dá̤-guók sèng-âu gì siŏh cṳ̄ng hìng-gé̤ṳ, Ià-sŭ cêu sê ké̤ṳk déng sī diŏh ciā sĕk-cê-gá gà̤-dēng. Gáu-muōi-lāu sáng Gĭ-dók-gáu gé-niêng Ià-sŭ ôi giéu ìng-lôi ké̤ṳk nè̤ng tài sī, cêu ciŏng cuòi có̤ Gĭ-dók-gáu gì biĕu-cé. Gĭng-dáng duâi-buô-hông sáng Gĭ-dók-gáu gì nè̤ng dŭ ciŏng cuòi guá diŏh sĭng-găng cĭ sèng.