跳至內容

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

(死) sê gâe̤ng uăk siŏng-dó̤i gì sĕng-mêng hiêng-chiông, sê cī mì-tì sĕng-ŭk-tā̤ uăk gì sū-iū sĕng-ŭk-hŏk gŭng-nèng ciòng-buô īng-giū dìng-cī.

Găk iā sâ̤ gì ùng-huá diē-sié, nè̤ng dŭ mâ̤ é̤ṳ tì gáu ciā sṳ̀. Chiông Hók-ciŭ-uâ diē-sié, ciŏng sī dĕk-lìng-é kĕk siŏng-huāng é-séu gì sṳ̀ „sĕng“ (生) lì tá̤. Gó ô, „táung-kuàng“ (褪環) ciā sṳ̀ iâ ô sī gì é-séu, ciā sṳ̀ ô nék-giāng dái ché̤ṳ-kă̤ nè̤ng gì séng-cék.