Sṳ̆-mā Ièng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sṳ̆-mā Ièng

Céng Ū-dá̤ (晉武帝, 236 n. - 290 n.), miàng Sṳ̆-mā Ièng (司馬炎), sê Céng-dièu gì gióng-lĭk-ciā, 265 nièng gáu 290 nièng câi-ôi. Ĭ sê Sṳ̆-mā Ciĕu gì giāng, iâ sê Sṳ̆-mā Hé gì sŏng.