Sṳ̆k-dê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sṳ̆k-dê (屬地), hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ sṳ̆k-liāng (屬領), sê diŏh ciō-guòng guók-gă â-dā̤ gì, ô buô-hông dŭk-lĭk guāng-lī cê-gă dê-buàng guòng-lĭk gì dê-kṳ̆, chŭi-iòng-gōng mò̤ ciō-guòng, dáng-sê dê-ôi bī gì-tă liāng-tū gèng. Ék-buăng diŏh céng-dê, sṳ̆-huák, hāi-guăng kóng-cié dēng-dēng huŏng-miêng ô cê̤ṳ-ciō gì guòng-lĭk.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]