Siŏng-să̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siŏng-să̤ diŏh Hù-nàng gì ôi-dé

Siŏng-să̤, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Siŏng-să̤ Tū-gă-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.