Tàu-huók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tàu-huók

Tàu-huók (頭髮) sê nè̤ng tàu-dīng-dŏng buóh gì siŏh cṳ̄ng mò̤ mò̤. Mâ̤ buóh tàu-huók hô̤ lā̤ lák-tàu, sê siŏh cṳ̄ng bâng.

Dṳ̆ng-guók nè̤ng gì tàu-huók ék-buăng sê ŭ-gì-sáik.