Táuk-lùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Táuk-lùng

Táuk-lùng, cêu-sê gáuk-gáuk gì muōi-muōi buăk-dó̤ kó̤ hĕ̤k-chiă ké̤ṳk pâung kó̤, táuk-liè guăng-ciék gì ôi-dé.