Tau

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Tau uc lc.svg
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσ Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Ī-gĭng mò̤ sāi gì cê-mō̤
Ϝ Ϛ Ͱ Ϻ Ϙ Ͳ Ϸ
Lua 錯誤 於 模組:Navbar 中的第 63 行:Invalid title Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤

Tau, duâi-siā siā có̤ Τ, siēu-siā siā có̤ τ, sê Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ gì dâ̤ 19 ciáh cê-mō̤, diŏh Sigma gì piăng-âu gâe̤ng Upsilon gì sèng-dău.