Triassic

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Triassic, iâ hô̤ lā̤ săng-diĕk-gī hĕ̤k-ciā săng-tăk-gī, sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 252.17 gáu 201.3 báh-uâng nièng cĭ sèng.