Tutankhamun

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Tutankhamun muó diē-sié sāi uòng-gĭng có̤ gì méng-gé̤ṳ

TutankhamunGū Ăi-gĭk Dâ̤ 18 Uòng-dièu gì siŏh ciáh Pharaoh.

Ĭ găk Ăi-gĭk lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng ng-sê chók-miàng gì Pharaoh; bók-guó, Howard Carter diŏh 1922 nièng huák-hiêng ĭ gì muó, diē-sié ô iā sâ̤ cài-bō̤, có̤-siŏh-hâ biéng siàng siŏh ciáh gĭng-dáng có̤i chók-miàng gì Ăi-gĭk Pharaoh.

Tutankhamun gì miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tutankhamun gì miàng-cê
Ăi-gĭk ùng-cê Lá-dĭng diōng-siā
Horus miàng
E1
D40
t G43 t F31 s t G43 Z3
Kanakht Tutmesut
Nebti miàng
nfr O4
p
G43 M40 Z3 s W11
r
V28 D36
N17
N17
N21
N21

wr aH pr Z1 i mn
n
nb
r
Dr
r
A41
Neferhepusegerehtawy Werahamun Nebrdjer
Gĭng miàng
U39 N28
Z2
O34 R4
t p
R8A HqA q
Y1
mAat s

Htp
t p
R8A w T
z
U39 xa
Z2
i t
f

A41
f
C2 U39 xa
Z2
Tz
z
tA
tA
m
Wetjeskhausehetepnetjeru Heqamaatsehetepnetjeru Wetjeskhauitefre Wetjeskhautjestawyim
Prenomen miàng
N5 L1 Z2
nb
Nebkheperure
Nomen miàng
i mn
n
t G43 t S34 HqA iwn Sma
Tutankhamun Hekaiunushema