Uâng-iū īng-lĭk dêng-lŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uâng-iū īng-lĭk dêng-lŭk

Uâng-iū īng-lĭk dêng-lŭk (萬有引力定律) sê gĭng-diēng lĭk-hŏk gì dêng-lŭk, ĭ gāi-sék lāu ô cék-liôngŭk-tā̤ bī-chṳ̄ ngék-īng gì cáuk-ê̤ṳng guăng-hiê. Uâng-iū īng-lĭk dêng-lŭk iù Ngiù-dóng 1867 nièng găk ĭ cáuk-pīng «Cê̤ṳ-iòng Diék-hŏk gì Só-hŏk Nguòng-lī» (Lá-dĭng-ngṳ̄: Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica) diē-sié huák-biēu.Dò̤ hiêng-dâi ngṳ̄-ngiòng gōng, uâng-iū īng-lĭk dêng-lŭk sê cūng-kuāng:

Cê̤ṳ-iòng-gái gì gáuk bĭk cék-diēng cĭ-găng â̤ bī-chṳ̄ ngék-īng, īng-lĭk gì só-dĭk gâe̤ng lâng cék-diēng cék-liông gì sìng-cék có̤ céng-bī-liê guăng-hiê, gâe̤ng lâng cék-diēng cĭ-găng gì gê̤ṳ-liê gì bìng-huŏng có̤ huāng-bī-liê guăng-hiê:

gà̤-dēng:

  • F sê lâng bĭk cék-diēng cĭ-găng gì īng-lĭk.
  • G sê uâng-iū īng-lĭk siòng-só, dâi-mō̤ dēng-ṳ̀ 6.67 × 10−11 N m2 kg-2.
  • m1 sê dâ̤-ék bĭk cék-diēng gì cék-liông.
  • m2 sê dâ̤-nê bĭk cék-diēng gì cék-liông.
  • r sê lâng bĭk cék-diēng cĭ-găng gì gê̤ṳ-liê.