跳至內容

Uòng-ciā Ìng-iêu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


«Uòng-ciā Ìng-iêu» (王者榮耀) sê siŏh bĭh dŏ̤-ìng siáng-siông gêng-gié iù-hié, iù Tiĕng-mī Gĕ̤ng-cáuk-sék ngiēng-huák, găk Android Hiê-tūng gâe̤ng iOS ông-hèng. Găk „Uòng-ciā Ìng-iêu“ cī siŏh bĭh ciáng-sék miàng-cê cĭ-sèng, iâ hô̤ lā̤ «Ĭng-hṳ̀ng Ciéng-cék» (英雄戰跡), «Uòng-ciā Lièng-mèng» (王者聯盟). Ciā iù-hié nĭk-uăk-iŏk ìng-só (日活躍人數) có̤i gà̤ng dŏk-pó̤ 5000 uâng, có̤i gà̤ng dùng-sì siáng-siông ìng-só (同時線上人數) dŏk pó̤ 500 uâng, hâ-cāi gâe̤ng-cūng dŏk pó̤ 2 é huòi, ció-cáik ê̤ṳng-hô-só iâ dŏk-pó̤ 2 é[1][2]. 2016 nièng siŏh nièng téng lāu 68 é nguòng Ìng-mìng-bê, ciéng 2016 nièng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k chiū-gĭ iù-hié cūng siŭ-ĭk gì 17.7%[3]. 2017 nièng 5 nguŏk, có̤ lāu cuòng-sié-gái chiū-gĭ iù-hié cŭng-hăk siŭ-ĭk-bōng guăng-gŭng[4]. 2016 nièng 9 nguŏk, kăi-sṳ̄ có̤ Uòng-ciā Ìng-iêu Cék-ngiĕk Lièng-suói (王者榮耀職業聯賽)[5].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]