跳至內容

Uōng-dĕ̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uōng-dĕ̤ng

Uōng-dĕ̤ng (遠東) iâ hô̤ lā̤ Gĭk-dĕ̤ng (極東), sê siŏh ciáh dê-lī gái-niêng, Dṳ̆ng-dĕ̤ng gái dĕ̤ng gì Ā-ciŭ gì dê-huŏng cêu sê uōng-dĕ̤ng.