Uōng-hiĕk liù-lāng-ké

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uōng-hiĕk liù-lāng-ké (網頁瀏覽器, Ĭng-ngṳ̄: web browser) sê dò̤ lì hiēng-sê uōng-câng hŭk-ô-ké (iâ hô̤ lā̤ sê̤ṳ-hŭk-ké) hĕ̤k-ciā ùng-giông hié-tūng diē-sié gì ùng-giông, bêng-chiă niông ê̤ṳng-hô gâe̤ng ciā ùng-giông gău-hô̤ gì siŏh cṳ̄ng niōng-giông.