Uōng-lŏk lā̤-ngiè

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uōng-lŏk lā̤-ngiè, cêu-sê găk uōng-lŏk gà̤-dēng diŏh cé̤ṳ-é gì ùng-mìng lā̤-mâu.