Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê bēng-buōng.
參考閩東語言漢字版本。

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (閩東語), iâ giéu lō̤ Mìng-dĕ̤ng-uâ (閩東話) hĕ̤k Mìng-dĕ̤ng huŏng-ngiòng (閩東方言), sê tŭng-hèng găh Hók-gióng dĕ̤ng buô dê-kṳ̆ gâe̤ng Ciék-gŏng dĕ̤ng-nàng buô dê-kṳ̆ gì siŏh cṳ̄ng Mìng-ngṳ̄, dô̤i-biēu huŏng-ngiòng sê Hók-ciŭ-uâ. Diŏh buōng-iòng, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ iâ giéu lō̤ Bàng-uâ, é-sé̤ṳ sê "bàng-siòng gōng gì uâ".

Hŭng-lôi[Siŭ-gāi]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ ô 3 cṳ̄ng cṳ̄-huŏng-ngiòng, cī 3 cṳ̄ng huŏng-ngiòng cĭ-găng gău-liù ô káung-nàng:

  1. Hók-ciŭ-uâ: Ciō-iéu tŭng-hèng găh Mìng-gĕ̤ng dṳ̆ng-hâ-iù gáu ĭk-hāi-kāu dê-kṳ̆ gê̤ṳng-cūng 11 cô̤ gâing-chê: Hók-ciŭ chê-kṳ̆, Bìng-nàng, Kŭ-chèng, Lò̤-nguòng, Lièng-gŏng, Mìng-chiăng, Mìng-âiu, Diòng-lŏ̤h, Īng-tái, Hók-chiăng, Bìng-tàng.
  2. Hók-ăng-uâ: Ciō-iéu tŭng-hèng găh Hók-gióng dĕ̤ng-báe̤k buô gì Nìng-dáik dê-kṳ̆, gô-chṳ̄ iâ chĭng cáuk Nìng-dáik-uâ. Ĭng sêu Hók-ciŭ-uâ īng-hiōng, Hók-ăng-uâ muōng lài muōng kó̤-gê̤ṳng Hók-ciŭ-uâ.
  3. Màng-gōng: Ciō-iéu tŭng-hèng diŏh Ciék-gōng dĕ̤ng-nàng buô Tái-sâung gâing lièng ĭ hó-gê̤ṳng dê-kṳ̆. Ĭng-ông sêu Ngù-ngṳ̄ īng-hiōng cĭng ngièng-dê̤ṳng, gó-chṳ̄ ké̤ṳk Hók-gióng gì Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ chă-biék iā sâ̤.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi]