Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Bàng-uâ/平話
sāi gì guók-gă Dṳ̆ng-guók Hók-gióng, Dài-uăng Mā-cū, Hiŏng-gē̤ng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤, Ùng-lài
ciō-iéu dê-kṳ̆ Hók-ciŭ gâe̤ng Nìng-dáik
gōng gì ìng-kēu chă-bók-dŏ̤ 1000 uâng
hiê-sṳ̆k
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Mìng-ngṳ̄-ciĕ
      • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
ùng-cê Háng-cê
Bàng-uâ-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng dê-ôi mò̤
guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cdo
Min Dialects.png
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng (ciē-sáik)

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (閩東語), iâ giéu lō̤ Mìng-dĕ̤ng-uâ (閩東話) hĕ̤k Mìng-dĕ̤ng huŏng-ngiòng (閩東方言), sê tŭng-hèng găh Hók-gióng dĕ̤ng buô dê-kṳ̆ gâe̤ng Ciék-gŏng dĕ̤ng-nàng buô dê-kṳ̆ gì siŏh cṳ̄ng Mìng-ngṳ̄, dô̤i-biēu huŏng-ngiòng sê Hók-ciŭ-uâ. Diŏh buōng-iòng, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ iâ giéu lō̤ Bàng-uâ, é-sé̤ṳ sê "bàng-siòng gōng gì uâ".

Hŭng-lôi[Siŭ-gāi]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ ô 3 cṳ̄ng cṳ̄-huŏng-ngiòng, cī 3 cṳ̄ng huŏng-ngiòng cĭ-găng gău-liù ô káung-nàng:

  1. Hók-ciŭ-uâ: Ciō-iéu tŭng-hèng găh Mìng-gĕ̤ng dṳ̆ng-hâ-iù gáu ĭk-hāi-kāu dê-kṳ̆ gê̤ṳng-cūng 11 cô̤ gâing-chê: Hók-ciŭ chê-kṳ̆, Bìng-nàng, Kŭ-chèng, Lò̤-nguòng, Lièng-gŏng, Mìng-chiăng, Mìng-âiu, Diòng-lŏ̤h, Īng-tái, Hók-chiăng, Bìng-tàng.
  2. Hók-ăng-uâ: Ciō-iéu tŭng-hèng găh Hók-gióng dĕ̤ng-báe̤k buô gì Nìng-dáik dê-kṳ̆, gô-chṳ̄ iâ chĭng cáuk Nìng-dáik-uâ. Ĭng sêu Hók-ciŭ-uâ īng-hiōng, Hók-ăng-uâ muōng lài muōng kó̤-gê̤ṳng Hók-ciŭ-uâ.
  3. Màng-gōng: Ciō-iéu tŭng-hèng diŏh Ciék-gōng dĕ̤ng-nàng buô Tái-sâung gâing lièng ĭ hó-gê̤ṳng dê-kṳ̆. Ĭng-ông sêu Ngù-ngṳ̄ īng-hiōng cĭng ngièng-dê̤ṳng, gó-chṳ̄ ké̤ṳk Hók-gióng gì Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ chă-biék iā sâ̤.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi]