Īng-sê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Īng-sê, ék-buăng sê gōng diêng-sê gâe̤ng diêng-īng cáuk-pīng, guōng-ngiê-siông bău-guák gáuk-cṳ̄ng sāi sê-gáuk có̤ cái-tā̤ gì diòng-bó̤ muòi-tā̤.