Ĭ-gáuk-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭ-gáuk-nè̤ng (伊各儂) sê Hók-ciŭ-uâ diē-sié ìng-chĭng dâi-sṳ̀hók-só dâ̤ 3 ìng-chĭng hìng-sék.

Ĭ-gáuk-nè̤ng gì dăng-só hìng-sék sê ĭ.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]