Nē̤ng-gă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nē̤ng-găHók-ciŭ-uâ diē-sié ìng-chĭng dâi-sṳ̀hók-só dâ̤ 1 ìng-chĭng hìng-sék. Diŏh gĭng-dáng Hók-ciŭ-uâ diē-sié, ciā sṳ̀ sĭk-cié diŏh tĕ̤k „năng ngă“, gâe̤ng Muāng-chĭng hī sèng-âu Bàng-uâ-cê gì tĕ̤k-ĭng chă iā huông lāu. Háng-cê siā có̤ „儂家“.

Nē̤ng-gă gì dăng-só hìng-sék sê nguāi.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]