跳至內容

Ĭk-tā̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭk-tā̤ŭk-cék còng-câi gì siŏh cṳ̄ng câung-tái, sê 4 cṳ̄ng gĭ-buōng ŭk-cék câung-tái cĭ ék. Ĭk-tā̤ gì lăk-cṳ̄ gó mò̤ gó-diâng gì hìng-tā̤, uăk-dông bī gó-tā̤ cê̤ṳ-iù, diŏh gó-diâng gì ŭng-dô̤ gâe̤ng ák-lĭk diē-sié ô gó-diâng gì tā̤-cék.