跳至內容

Gó-tā̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gó-tā̤ŭk-cék còng-câi gì siŏh cṳ̄ng câung-tái, sê 4 cṳ̄ng gĭ-buōng ŭk-cék câung-tái cĭ ék. Gâe̤ng ĭk-tā̤ gâe̤ng ké-tā̤ siŏng-bī, gó-tā̤ ô gó-diâng gì tā̤-cék gâe̤ng hìng-câung.