跳至內容

Ūi-dô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ūi-dô (緯度), sê dò̤ kó̤ káuk-dêng dê-giù biēu-miêng gà̤-dēng gáuk-diēng nàng-báe̤k ói-dé gì dê-lī cô̤-iēu.