Ŭ-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ŭ-săng (烏山), iâ hô̤ lā̤ Ŭ-siŏh-săng (烏石山) hĕ̤k-ciā Dô̤-săng (道山), sê Hók-ciŭ gì siŏh cô̤ săng, iâ sê Săng-săng dài-dŏng gì siŏh ciáh. Ŭ-săng ô 84 mī hī māng gèng, găk Săng-săng diē-sié sê có̤i gèng gì.

Ŭ-săng gīng mâ̤ ngài, Dòng-dièu hī sèng-âu kăi-sṳ̄ cêu ô iā sâ̤ mìng-nè̤ng giàng cŭ-uái lì káh-dièu, Ŭ-săng gà̤-dēng ô iā sâ̤ gô-dā̤ mìng-nè̤ng káik gì cê, bău-guák Lī Iòng-bĭng (李陽冰), Lī Gŏng (李綱), Ciŏ Hĭ (朱熹), Tiàng Sṳ̆-mâing (程師孟) dēng dēng nè̤ng. Ŭ-ták gâe̤ng Dô̤-săng-dìng (道山亭) sê Ŭ-săng chók-miàng gì gīng-diēng.

Gĭng-dáng gì Hók-ciŭ-chê céng-hū găk Ŭ-săng-kă.