跳至內容

Ṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dâung ṳ̄ sèng-âu gì hŭng-gīng

Dâung ṳ̄ (逿雨) sê siŏh cṳ̄ng cê̤ṳ-iòng gì gáung-cūi hiêng-chiông. Dâi-ké-cèng dâi-dŏng gì cūi-cĭng-ké ngĭk siàng nâung nâung gì cūi-ciō, iā sâ̤ gì cūi-ciō hăk siŏh dŏi biéng siàng hùng. Hùng diē-sié gì cūi-ciō muōng biéng muōng sâ̤, muōng biéng muōng dâe̤ng, có̤i cṳ̄ng câi mâ̤ kó̤ dâung giâ lì, cuòi cêu sê dâung ṳ̄ gì nguòng-lī.

Ṳ̄ ô duâi-nâung gì hŭng-biék, iù nâung gáu duâi sê ṳ̄-mŭng, ṳ̄-giāng, dṳ̆ng-ṳ̄, duâi-ṳ̄.