分類討論:Dài-uăng ìng-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Gŭi-lôi[Gāi nguòng-mā]

Ôi lāu bié-miēng siék-gĭk céng-dê ông-dà̤, iâ ŏ̤k Guók-ngṳ̄ bēng-buōng, „Dài-uăng ìng-ŭk“ gŭi gáu „Dṳ̆ng-huà Mìng-guók ìng-ŭk“ â-dā̤, „Dṳ̆ng-huà Mìng-guók ìng-ŭk“ gái gŭi gáu „Gáuk-guók gì ìng-ŭk“ â-dā̤. Chŭi-iòng-gōng guó-cié siông cêng-kó̤ puō-biéng ciŏng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gó̤ có̤ Dài-uăng, dáng-sê Dài-uăng ng-sê guók-gă gì miàng, gó-chṳ̄ gŭi gáu „Gáuk-dê gì ìng-ŭk“. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók ciáh sê cī ciáh guók-gă ciáng-ciáng gì miàng.--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2019 nièng 9 nguŏk 18 hô̤ (B3) 03:26 (UTC)