跳至內容

用戶討論:唐吉訶德的侍從

頁面內容不支援其他語言。
Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nṳ̄ hō̤, ! Huăng-ngìng gă diē Wikipedia!

Gāng-siâ nṳ̄ dó̤i Wikipedia gì hĭng-ché̤ṳ gâe̤ng góng-hióng, nē̤ng-gă iâ hĭ-uông nṳ̄ â̤ hī-huăng cŭ-uái. Dṳ̀ kó̤ huăng-ngìng-sṳ̀ ī-ngôi, iâ kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ siŏh ché̤ṳ â-dā̤ gūi piĕng dâe̤ng-iéu gì ùng-ciŏng:

CÉNG-CHÁIK
CÉNG-CHÁIK
GNU
GNU
BĒNG-GUÒNG ÔNG-DÀ̤ GĀ̤-DĂK
sū-iū gì góng-hióng bék-sŭ sê nṳ̄ siā gì hĕ̤k-ciā nṳ̄ dáik gáu sêu-guòng gì,
bêng-chiă dùng-é găk CC-by-sa-3.0 gâe̤ng GFDL dèu-kuāng â-dā̤ huák-buó chók-lì
CHIŪ-CHÁIK
CHIŪ-CHÁIK
ông-hô̤
ông-hô̤
Ô ông-dà̤? Kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â kó̤ muóng siŏh muóng, hĕ̤k-ciā găk nguāi gì tō̤-lâung-hiĕk tì chók-lì. Ng-tĕ̤ng mâ̤ gé: tō̤-lâung cĭ hâiu diŏh chiĕng-miàng, gì-dṳ̆ng siŏh cṳ̄ng bâing-huák sê páh 4 ciáh pŏ̤-lâung-hô̤ „~~~~“.
If you have any questions about the Mindong Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!

Nguāi sê huăng-ngì nṳ̄ gì Wiki nè̤ng: el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2014 nièng 4 nguŏk 2 hô̤ (B3) 08:00 (UTC)[回覆]

Automatic Transliteration[Gāi nguòng-mā]

Hi 唐吉訶德的侍從,

Can you help translate these most commonly used characters into Romanized Mindong?

When the translation is completed then the translation tool can be created for Mindong Wikipedia. --S205645 (對話) 2014 nièng 7 nguŏk 1 hô̤ (B2) 12:00 (UTC)[回覆]

I have updated that list of words with new translations. You can help translate the characters that you know. --S205645 (對話) 2014 nièng 7 nguŏk 4 hô̤ (B5) 16:45 (UTC)[回覆]

Mindong family names[Gāi nguòng-mā]

Hello,

Could you kindly add the Mindong equivalents for these names? You can include the most commonly used colloquial names as well, Thanks. --S205645 (對話) 2015 nièng 1 nguŏk 25 hô̤ (LB) 08:09 (UTC)[回覆]

Thanks so much! It is very much appreciated. Keep up the good effort on Cdo wiki. --S205645 (對話) 2015 nièng 1 nguŏk 25 hô̤ (LB) 11:31 (UTC)[回覆]

I have nominated you for Administrator (if you are okay with that). --Chrysolophus pictus (對話) 2015 nièng 9 nguŏk 29 hô̤ (B2) 22:22 (UTC)[回覆]

Now you can just post your request to m:SRP (with a link to this discussion), as there has already 10 Supporters, no Opposers and no Neutral voters. --Liuxinyu970226 (對話) 2015 nièng 11 nguŏk 1 hô̤ (LB) 05:05 (UTC)[回覆]

Thank you for your hard work![Gāi nguòng-mā]

Hey, just checking in to say hello and thank you for your hard work on Foochow wiki. --GnuDoyng (對話) 2015 nièng 11 nguŏk 15 hô̤ (LB) 21:55 (UTC)[回覆]

Thank you for your dedicated work here and I admit that it certainly is hard work but is definitely appreciated.
I have added all the translated words here (Note: I only included words from that list and not from elsewhere). --JackonLee54 (對話) 2016 nièng 1 nguŏk 19 hô̤ (B2) 16:37 (UTC)[回覆]

Please add my WeChat[Gāi nguòng-mā]

Please add my WeChat: gnudoyng Thank you.

--GnuDoyng (對話) 2016 nièng 3 nguŏk 13 hô̤ (LB) 22:02 (UTC)[回覆]

Several files have no license: Special:Whatlinkshere/Template:Delete and should be deleted per wmf:Resolution:Licensing policy. 91.9.113.129 2016 nièng 6 nguŏk 22 hô̤ (B3) 15:13 (UTC)[回覆]

申請bot[Gāi nguòng-mā]

我完全不會閩東語,更不會平話字,但我想要幫助閩東語維基百科增加條目、編輯數以及頁面等的數量,彰顯羅馬字的優勢。所以想要在此版本申請成為機器人,我的機器人帳號是User:S205643bot,此帳號已在閩南語維基百科上運行,希望閣下幫忙批准。機器人僅能達成相似度極高的編輯(例如:「A是B的C。」以及一些分類、討論頁等的編輯)。然而我卻不會平話字,因此,運行模式可能會是這樣,由閣下或本版本其餘維基人協助,將這些我所需要的簡單文句轉換成平話字,然後再由我以機器人大量建立文章。(目前我以建立地理條目為主,而由於多是外國地理,因此多以保留其羅馬拼音的方式作為條目名稱,在此版本應當也可以以這樣的方式建立吧?)--S205643 (對話) 2016 nièng 6 nguŏk 22 hô̤ (B3) 15:31 (UTC)[回覆]

雖近期可能無法運作機器人,但在下已提出申請。--S205643 (對話) 2016 nièng 6 nguŏk 29 hô̤ (B3) 10:29 (UTC)[回覆]

翻譯討論[Gāi nguòng-mā]

以下是在下於閩南語創建行政區條目所常用的分級用詞。閣下請直接在此回覆即可。

 • 省:
 • 州:
 • 府:
 • 邦:
 • 郡:
 • 縣:
 • 市:
 • 區:
 • 自治體:
 • 村莊(閩南語:庄頭 chng-thâu):

而以下是常用句型:

 • A是B的一個C:
 • A的B:
 • A的B佮C(白話字:A ê B kap C.):
--S205643 (對話) 2016 nièng 6 nguŏk 29 hô̤ (B3) 09:35 (UTC)[回覆]

RE:

 • 省: sēng
 • 州: ciŭ
 • 府: hū
 • 邦: băng
 • 郡: gông
 • 縣: gâing
 • 市: chê
 • 區: kṳ̆
 • 自治體: cê̤ṳ-dê-tā̤
 • 村莊: chŏng

而以下是常用句型:

 • A是B其一隻C(華語:A是B的一個C): A sê B gì siŏh ciáh C
 • A其B(華語:A的B): A gì B
 • A其B共C(華語:A的B和C): A gì B gâe̤ng C

另外,這裡這裡也收錄有部份常用的詞彙。 --el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) => Nguāi ái Hók-gióng 2016 nièng 6 nguŏk 29 hô̤ (B3) 15:11 (UTC)[回覆]

Bàng-uâ-cê translations[Gāi nguòng-mā]

Hello 唐吉訶德的侍從,
I have difficulty downloading the 福州话汉字平话字对照表.pdf from this page, the estimated downloading time was 12 hours!
Could you also have that file uploaded onto Googledrive as well?
Secondly, would you be able to continue the Foochowese Bàng-uâ-cê translations on this page? (a rough translation would suffice for now, just as you did for cpx, mnp etc.) --S205645 (對話) 2016 nièng 8 nguŏk 16 hô̤ (B2) 02:05 (UTC)[回覆]
@S205645: Well, people in China have difficulties in visiting any Google websites, because Google has been blocked by the Chinese government. The Internet censorship program by Chinese government is known as Great Firewall of China (GFW) by western media. Maybe we can choose some other online storage services, such as OneDrive or Box. --Yejianfei (對話) 2016 nièng 8 nguŏk 20 hô̤ (B6) 13:44 (UTC)[回覆]

Will you be interested in an introductory text about Mindong and Bàng-uâ-cê?[Gāi nguòng-mā]

Hi, I am the creator of MindongLab. We are currently writing an introductory text for learners of Mindong (especially Foochow). It will be made available online.

You are very experienced in Bàng-uâ-cê. I wonder if you are interested in joining us on sections related to Bàng-uâ-cê. Our hope is that some more people would be able to use Bàng-uâ-cê and even contribute to this Wikipedia version.

If you are interested, please contact me at ztl8702@msn.com. Thanks! Ztl8702 (對話) 2016 nièng 8 nguŏk 21 hô̤ (LB) 14:24 (UTC)[回覆]

關於文言大典有秩其事計[Gāi nguòng-mā]

唐吉訶德的侍從兄,在下被推舉為文言維基大典有秩,可助我一臂之力否?在此不甚感激。Davidzdh (對話) 2017 nièng 1 nguŏk 24 hô̤ (B2) 07:44 (UTC)[回覆]

已見投票,感荷。Davidzdh (對話)

在閩東語語境下,是「農曆」的用法較常見,還是「舊曆」的用法?--S205643 (對話) 2017 nièng 5 nguŏk 17 hô̤ (B3) 13:46 (UTC)[回覆]

看來各地用法不同。--S205643 (對話) 2017 nièng 5 nguŏk 25 hô̤ (B4) 13:24 (UTC)[回覆]

Template:Infobox settlement[Gāi nguòng-mā]

麻煩汝幫忙翻譯Template:Infobox settlement茲隻模板,多謝。--S205643 (對話) 2017 nièng 6 nguŏk 6 hô̤ (B2) 12:14 (UTC)[回覆]

再麻煩您翻譯Template:Talk header茲隻模板,多謝。--S205643 (對話) 2017 nièng 6 nguŏk 12 hô̤ (B1) 15:46 (UTC)[回覆]

Telegram-gùng[Gāi nguòng-mā]

Nṳ̄ hō̤, hiêng-câi Hók-ciŭ-uâ Wikipedia ô cê-gă gì Telegram-gùng lāu. Huăng-ngìng nṳ̄ lì. --Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 13 hô̤ (B5) 00:49 (UTC)[回覆]

ESEAP Conference 2018[Gāi nguòng-mā]

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
 • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
 • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
 • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (對話) 2018 nièng 3 nguŏk 8 hô̤ (B4) 06:15 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)[回覆]

u gâe̤ng i[Gāi nguòng-mā]

Chiông cuo→cio ciŏng-uâng gì biĕng-cék, nṳ̄ gó-sê gâe̤ng ĭ gĕu-tŭng nâ bā. Bók-iòng gĭng-dáng ĭ gāi uo, mìng-dáng nṳ̄ gāi io, âu-nĭk ĭ bô uo... --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 5 nguŏk 19 hô̤ (B6) 01:05 (UTC)[回覆]

Wikipedia:Duâi_chéu_â#人名、地名、正字法. --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ (B5) 08:55 (UTC)[回覆]

Duâi-chéu-â găk lā̤ tō̤-lâung cī bĭh ông-tà̤, nṳ̄ iâ gōng siŏh gōng cê-gă gì guăng-diēng bā~ --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ (B5) 11:47 (UTC)[回覆]

Translation request[Gāi nguòng-mā]

Hello! May I ask you for a translation of the phrase Automatic refresh (自动更新) into 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄? Thanks -XQV- (對話) 2018 nièng 6 nguŏk 20 hô̤ (B3) 15:30 (UTC)[回覆]

@-XQV-: cê̤ṳ-dông gĕng-sĭng .--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 21 hô̤ (B4) 10:42 (UTC)[回覆]

Wikimedia gái-miêng huăng-ĭk[Gāi nguòng-mā]

Nṳ̄ hō̤. Nṳ̄ ô mò̤ héng-cé̤ṳ sāi Bàng-uâ-cê huăng-ĭk Wikimedia gái-miêng ùng-cê? Cuòi sê siŏng-guăng tŭng-gé: Translating:Group statistics, Code lookup. Siâ-siâ! --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 16 hô̤ (LB) 12:53 (UTC)[回覆]

Chiāng-gáu[Gāi nguòng-mā]

Dòng siĕng-sĕng sĭng-nièng hō̤. Siōng muóng nâ nṳ̄ siā gì Mā-ngiê dèu-mŭk diē-sié, „sĕng-huák dâi-dŏng ék-buāng mā-ngiê cī gì sê ĕ̤ng-ngiê“ gì „sĕng-huák“ sê sié-nó̤h? Sĕng-uăk nê? --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 2 nguŏk 11 hô̤ (Buái ék) 16:37 (UTC)

Cê̤ṳ-dông gióng-lĭk ùng-ciŏng[Gāi nguòng-mā]

@唐吉訶德的侍從: Sit-lé, góa bōe-hiáu Hok-chiu-ōe, só͘-í ēng Tâi-oân-ōe kóng (góa chai-iáⁿ lí bat). Sui-jiân góa chin siūⁿ-beh pang-chō͘ Bân-tang-gí pán-pún siá bûn-chiuⁿ, m̄-koh góa sî-kan iú-hān (koh ka-siōng ài ū it-tēng pian-chi̍p sò͘-bo̍k lâi î-chhî pek-kho-choân-su ê chhim-tō͘), nā-sī lí ū siūⁿ-beh chhiūⁿ góa kap A-lú-mih hiaⁿ tī Bân-lâm-gí pán-pún hia kāng-khoán tōa-liōng ēng ke-khì-lâng siá bûn-chiuⁿ, góa ē-sái kà lí chi̍t-kóa chò-hoat.--Lamchuhan (tō̤-lâung) 2020 nièng 2 nguŏk 4 hô̤ (B2) 07:17 (UTC)[回覆]

Chīng-chīng káng-giéng nṳ̄ ī-gĭng gé̤ṳk ĭ iè-dông gáu Piotrowice lāu. Huòi huāng-céng Piŏh-lò̤-ôi-cĕ̤, Pĭ-ŏ̤h-lŏ̤-ói-cā̤ gì-sĭk Bàng-uâ dŭ mò̤ gōng, làu cī lâng biĕh tṳ̀ng-dêng-hióng iâ mò̤ nó̤h sāi. Dṳ̀ kó̤ ciōng gì? --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2020 nièng 2 nguŏk 7 hô̤ (B5) 21:18 (UTC)[回覆]

Dictionary of the Foochow Dialect 電子化工作[Gāi nguòng-mā]

您好:

請原諒在下不識福州語,無法以此做為溝通媒介。只是想告訴您,英語維基詞典上的《Dictionary of the Foochow Dialect》正在進行電子化的工作,目前字典已經錄入了數篇字表作為範例,在此誠摯邀請您共同參與這項工作。Kám-siā lí, ló͘-la̍t!(感謝汝,勞力!)TongcyDai (tō̤-lâung) 2021 nièng 6 nguŏk 3 hô̤ (B4) 15:52 (UTC)[回覆]

How we will see unregistered users[Gāi nguòng-mā]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

2022 nièng 1 nguŏk 4 hô̤ (B2) 18:10 (UTC)

建議跨語言標籤名改作“閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄”[Gāi nguòng-mā]

你好,我想問一下跨語言鏈接的位置能加上漢字成為“閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄”來做標識嗎?只用羅馬字母的話,對於那些只會漢字的閩東語維基使用者,甚至不知道原來有閩東語維基的存在(例如我就是近期才知道有這個維基的)。而且只有首先知道這個版本屬於閩東語,那些閩東語使用者後才有機會學習並加入。而且,現在的閩東語維基也存在漢字的文章,添加漢字做標識也是有好處的。不過我不知道哪裏可以進行這樣的操作?Limfurg (tō̤-lâung) 2022 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ 10:50 (UTC)

我支持這個提議。而且我認為用戶界面宜分為平話字、漢字兩種,依個人偏好進行設定(見此)。Yejianfei已在translatewiki上提議在跨語言鏈接的位置能加上漢字。如今在維基百科主站上閩東語的連結也確實是“Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語”,但不知何故,各維基百科之間的跨語言連結位置依然是“Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄”。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2022 nièng 11 nguŏk 30 hô̤ (B3) 14:52 (UTC)[回覆]
現在已經顯示成「閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄」了。 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2023 nièng 6 nguŏk 12 hô̤ (B1) 07:38 (UTC)[回覆]

Hi, could you please review these deletion requests? Rschen7754 2022 nièng 10 nguŏk 8 hô̤ (B6) 17:17 (UTC)[回覆]

OK, deleted.--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2022 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (LB) 14:15 (UTC)[回覆]

请求帮助链接页面[Gāi nguòng-mā]

我的ip在维基数据不能用,请问您是否可以帮忙把2022 nièng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ ĭk-chĭng Ukraine链接到wikidata里?谢谢! 鸢尾イチハツ (tō̤-lâung) 2022 nièng 10 nguŏk 31 hô̤ (B1) 02:14 (UTC)[回覆]

已添加。 el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2022 nièng 10 nguŏk 31 hô̤ (B1) 08:05 (UTC)[回覆]


Translation request[Gāi nguòng-mā]

Hi. I am sorry to bother you with this but I would like to ask you whether you could please translate this to Min Dong?

Lingua Franca Nova (“Elefen”) is a language designed to be particularly simple, consistent, and easy to learn for international communications. It has a number of positive qualities:

 • 1. It has a limited number of phonemes. It sounds similar to Italian or Spanish.
 • 2. It is phonetically spelled. No child should have to spend years learning irregularities.
 • 3. It has a completely regular grammar, similar to the world’s creoles.
 • 4. It has a limited and completely regular set of productive affixes for routine word derivation.
 • 5. It has well-defined rules for word order, in keeping with many major languages.
 • 6. Its vocabulary is strongly rooted in modern Romance languages. These languages are themselves widespread and influential, plus they have contributed the major part of English vocabulary
 • 7. It is designed to be naturally accepting of Latin and Greek technical neologisms, the de facto “world standard”.
 • 8. It is designed to seem relatively “natural” to those who are familiar with Romance languages, without being any more difficult for others to learn.
 • We hope you like Elefen!

Thanks for your help. –Caro de Segeda (tō̤-lâung) 2023 nièng 6 nguŏk 1 hô̤ (B4) 06:10 (UTC)[回覆]

能否將左邊的『功能欄』和其它要使用的功能上,都盡量使用『閩東語漢字』來表達[Gāi nguòng-mā]

因為如果所有的功能名稱都能使用『閩東語漢字』來表示出來,那樣將會對其它人修閩東語維基百科上會有很大的幫助。像現在這樣,如果還在使用平話字的話,這將在編輯工程上會造成有很大的阻礙。 SakuraYuki-233 (tō̤-lâung) 2023 nièng 6 nguŏk 22 hô̤ (B4) 06:13 (UTC)[回覆]