分類:Gáuk-guók gì ìng-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cé̤ṳ-é: ciā hŭng-lôi â-dā̤ kō̤-nèng â̤ bău-guák chiông Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) ciŏng-uâng muôi sêu guók-cié siông puō-biéng sìng-nêng gì guók-gă.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 31 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 31 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

A

B

C

G

H

I

K

M

N

T

U

Á

É

Ó

Ă

Ī

Ĭ