跳至內容

模板:Huăng-ngìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nṳ̄ hō̤, ! Huăng-ngìng gă diē Wikipedia!

Gāng-siâ nṳ̄ dó̤i Wikipedia gì hĭng-ché̤ṳ gâe̤ng góng-hióng, nē̤ng-gă iâ hĭ-uông nṳ̄ â̤ hī-huăng cŭ-uái. Dṳ̀ kó̤ huăng-ngìng-sṳ̀ ī-ngôi, iâ kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ siŏh ché̤ṳ â-dā̤ gūi piĕng dâe̤ng-iéu gì ùng-ciŏng:

CÉNG-CHÁIK
CÉNG-CHÁIK
GNU
GNU
BĒNG-GUÒNG ÔNG-DÀ̤ GĀ̤-DĂK
sū-iū gì góng-hióng bék-sŭ sê nṳ̄ siā gì hĕ̤k-ciā nṳ̄ dáik gáu sêu-guòng gì,
bêng-chiă dùng-é găk CC-by-sa-3.0 gâe̤ng GFDL dèu-kuāng â-dā̤ huák-buó chók-lì
CHIŪ-CHÁIK
CHIŪ-CHÁIK
ông-hô̤
ông-hô̤
Ô ông-dà̤? Kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â kó̤ muóng siŏh muóng, hĕ̤k-ciā găk nguāi gì tō̤-lâung-hiĕk tì chók-lì. Ng-tĕ̤ng mâ̤ gé: tō̤-lâung cĭ hâiu diŏh chiĕng-miàng, gì-dṳ̆ng siŏh cṳ̄ng bâing-huák sê páh 4 ciáh pŏ̤-lâung-hô̤ „~~~~“.
If you have any questions about the Mindong Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!

Nguāi sê huăng-ngìng nṳ̄ gì Wiki nè̤ng: ~~~~