Bá-bá

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bá-bá

Bá-bá, ciáng-sék miàng-cê hô̤ lā̤ ĭng-gĕng (陰莖), iâ hô̤ lā̤ lòi-ciēu, , niè-giāng gì ĭng-gĕng iâ hô̤ lā̤ „cṳ̀-cṳ̀-giāng“, sê nàng-gáisĕng-sĭk-ké. Bá-bá găk gì sèng-âu â̤ buŏk-kī làu chók cĭng-ĭk, iâ sê bà̤ niêu gì ké-guăng.

Cê-gă káh-dièu cê-gă gì bá-bá hô̤ lā̤ nàng-gái gì chiū-ìng.