Niêu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nè̤ng gì niêu

Niêu(尿) sê nè̤ng gâe̤ng gì-tă cék-tùi dông-ŭk dâi-siâ ī-hâiu, iù niêu-dô̤ bà̤ chók lì gì ĭk-tā̤.

Niêu diē-sié gì ciō-iéu sìng-hông sê cūi, chă-bók-dŏ̤ ciéng 95% gáu 97% cō̤-iêu; diông giâ lì sê niêu-só, niêu-sŏng, diêng-gāi-cék, dŭk-só, sáik-só, gék-só dēng dēng.