跳至內容

Băh-cṳ̄ng-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Băh-cṳ̄ng-nè̤ng

Băh-cṳ̄ng-nè̤ng (白種儂), iâ hô̤ lā̤ băh-ìng (白人), sê cī puòi-hŭ ngàng-sáik bī-gáu băh gì ìng-cṳ̄ng. Ék-buăng lì gōng sê cī Caucasian ìng-cṳ̄ng, chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng Ĕu-ciŭ-nè̤ng; bók-guó ô gì sèng-âu iâ â̤ dé̤ṳng cī puòi-hŭ ngàng-sáik bī-gáu chiēng gì ìng-cṳ̄ng.